------جدول ارسال پیام به مدیر شرکت تراز اندیشان-------
*
*
*
دو عدد را با هم جمع کنید  +  *