⭐ امور مالیاتی

           

  • مدیرمالی ، در این آیتم می پردازیم به حرفه ی کلیدی و مهم مدیریت مالی در مجموعه و نیز درباره تاثیرگذاری این خدمت در کسب و کار که چه بسیار ری اکشن قوی یا ضعیف انجام شدن آن در قامت و چهره ی مجموعه نمایان می شود. ممنون می شویم ادامه مطلب را پایین در قسمت توضیحات تکمیلی دنبال کنید ..
  • از برگزیده تزین خدمات مالیاتی می توان از حسابرسی داخلی یک مجموعه نام برد. انجام حسابرسی در موارد متعددی کاربرد دارد و درواقع بعد از حسابرسی و تهیه گزارشات مربوطه راه برای هراقدام بعدی مهیا است و چه بسا برخی از خدمات را انجام شده در دست داریم. ممنون می شویم ادامه مطلب را پایین در قسمت توضیحات تکمیلی دنبال کنید ..