موضوع جستجو: اظهارنامه - ۱ مورد پیدا شد

۱ . 🔳 آموزش : 1) آموزش نرم افزار حسابداری: اولین و مهمترین این امور که نیاز به آموزش دارد آموزش نرم افزار حسابداری است و اشخاصی که تحت عنوان شرکت یا یک حسابدار کامل مشغول به کار هستند