موضوع جستجو: حسابرسی - ۳ مورد پیدا شد

۱ . شرکت حسابداری ترازاندیش با مدیریت مهندس تمسکنی مشاور و مجری امور مالیاتی و حسابداری : شرکت بزرگ حسابرسی حسابداری گذراندم که اگرچه از جهاتی سخت گذشت اما باعث پایه های قوی و محکمی برای من در این عرصه شد.        بعد آن حدود 7 سال تجربه ای
۲ . حسابرسی و خدمات مربوطه : انجام خدمات حسابرسی و گزارشات مربوطه بر عهده موسسات حسابرسی می باشد که مجوز تاسیس آنها دارای شرایط راحتی نیست، اما همان خدمات توسط شرکتهای نظیر ما انجام می شود
۳ . خدمات حسابرسی : انجام خدمات حسابرسی و گزارشات مربوطه بر عهده موسسات حسابرسی می باشد که مجوز تاسیس آنها دارای شرایط راحتی نیست، اما همان خدمات توسط شرکتهای نظیر ما انجام می شود