موضوع جستجو: شرکت خدماتی - ۲ مورد پیدا شد

۱ . 🔳 تهیه صورتهای مالی : مالی هر شرکت در دوره های مشخص صورت مالی نام میگیرد . تهیه صورت مالی باید طبق فرمت خاص صورت گرفته و کلیه قوانین و مقررات مالی در آن لحاظ
۲ . 🔳 کنترل کیفی : کرد سرمایه شرکت همه و همه در حفظ و نگهداری دارایی های موسسه جایگاه ویژه ای دارند. افرادی که در شرکتها به این کار گمارده میشوند باید علاوه بر تخصص