موضوع جستجو: عملکرد - ۱ مورد پیدا شد

۱ . 🔳 تهیه صورتهای مالی :   فعالیت های مالی هر شرکتی باید در هر دوره مشخص جمع آوری و به مدیران یا ارگان های درخواست کننده ارائه شود . گزارش فعالیت های مالی هر