موضوع جستجو: مدیرمالی - ۱ مورد پیدا شد

۱ . 🔳 مدیریت مالی : مالیاتی عنوان مدیرمالی است. و هر حسابداری باید ویژن و هدف خود را توانایی انجام قوی و با دیسیپرین مدیریت مالی یک شرکت ، کارخانه و هر شکلی از کسب